• Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego

   pt.: ,,Patrioci w oczach dzieci”

   Kategoria 4 lata

   I miejsce Natalia Ratajczyk - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Kategoria 5 lat

   I miejsce Hanna Nabelska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   II miejsce Wojciech Sroka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   III miejsce Aleksandra Biskupska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Kategoria 6 lat

   I miejsce Szymon Żuk - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   II miejsce Hanna Biskupska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   III miejsce Kinga Sroka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wyróżnienia otrzymali:

   Stanisław Grabka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Lena Wojciechowska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Julia Parda Przedszkole - Publiczne w Kołbaskowie

   Andrzej Skóra Przedszkole - Publiczne w Kołbaskowie

   Zuzanna Przemieniecka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wojciech Pokrywiński  - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Magdalena Kuźmicz - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Krzysztof Gumieniak - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Szymon Pokrywiński - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Hubert Orłowski - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Zuzanna Cuper -  Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wit Wierzycki - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

    

   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

   Dziękujemy za udział w konkursie J

    • Szmaragdowe Zdroje

    • 18 maja dzieci z grupy III uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej do Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej ,,Szmaragdowe Zdroje”.
     Warto przytoczyć, że nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem od kilku lat. Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na warsztaty pt.: ,,Podstawowe szkolenie na zwiadowcę”.
     W okolicy SCTT zorganizowano tor szkoleniowy, na którym dzieci miały możliwość rozładować swoją energię, sprawdzić swoją elastyczność na polu z zasiekami czy poćwiczyć celność w rzucie granatem, chodzić po linie, łowić ryby i strzelać z armaty….. Po skończonej zabawie odbyło się ognisko integracyjne, gdzie każdy mógł sam upiec sobie kiełbaskę.
     Na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka- w drodze powrotnej zajechaliśmy na lody do McDonalda.
     Bardzo dziękujemy Panu Czarkowi za wspaniałą zabawę, Rodzicom: Pani Beacie i Panu Adrianowi za pomoc podczas wyjazdu.
     Wyjazd zorganizowały nauczycielki A. Balowska oraz S.Kaźmierska.

    • "Zielono mi"

    • 20 kwietnia odbył się w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie konkurs piosenki wiosenno-ekologicznej pt. ,, Zielono mi”.

     W zabawie uczestniczyły wszystkie grupy. W tym dniu królował kolor zielony. Celem uroczystości było propagowanie postaw ekologicznych, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz czynne włączenie się w obchody Dnia Ziemi.

     Dzieci z grupy III wraz z wychowawczyniami prowadziły koncert i zabawy integracyjne. Oprócz występów poszczególnych grup pojawiły się zagadki o tematyce przyrodniczej. To była bardzo udana zabawa. Zarówno najmłodsze dzieci, jak starsze chętnie i z uśmiechem prezentowały się publiczności i zaproszonym gościom.

     W Jury zasiedli: pani Dyrektor Olga Strugała, przedstawicielka Rady Rodziców pani Beata Kasprzak oraz wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

     Pomysłodawczyniami i organizatorkami zabawy były nauczycielki z grupy III, Sylwia Kaźmierska oraz Agnieszka Balowska.

     Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie zielonych nagród.

     Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą strażnikami przyrody i będą edukować dorosłych.

      

    • Gminny Konkurs Plastyczny  ,,Patrioci w oczach dzieci”


    • Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

     1. Celem konkursu jest poznawanie wizerunku znanych Polaków mających wpływ na historię państwa polskiego.

     2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej wizerunek znanych Polaków dowolną techniką plastyczną na arkuszu A-3

     3. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli z gminy Kołbaskowo

     4. Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac, w różnych kategoriach wiekowych:

     • 3-latki

     • 4-latki

     • 5-latki

     • 6 latki

     1. Zgłaszane prace mają spełniać następujące wymagania:

     - muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka biorącego udział w konkursie

     - mają być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym

     - ważna jest estetyka pracy

     7. Zgłaszane prace należy podpisać poprzez dołączenie metryczki wypełnionej w formie komputerowej i zawierającej:

     • imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, tytuł pracy, nazwę przedszkola, dokładny adres pocztowy, adres e-mail i numer kontaktowy rodzica lub opiekuna dziecka z placówki

     • powinna być dołączona zgoda na prezentowanie pracy oraz danych osobowych na holu przedszkolnym, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej przez organizatorki konkursu.

     1. Zgłoszone prace niekompletne, nie będą brane pod uwagę

     2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom

     10.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 maja 2018r. na adres:

     Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo 57

     Z dopiskiem konkurs ,,Patrioci w oczach dzieci

     11.Ocena prac i nagrody

     Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorki konkursu. Komisja wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej. Decyzja KK jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

     Uwaga: Nauczyciele, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o dołączenie do prac zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem pocztowym

     12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola do 25 maja 2018r.

     Pomysłodawczynie i organizatorki konkursu Agnieszka Leśniewska, Sylwia Kaźmierska