• Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

      Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

      Rodzice decydują czy uczeńma być na konsultacjach czy nie. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji. Poniżej podajemy linkk do dokumentu ze szczegółowym harmonogram konsultacji.

    • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Pańśtwo,

      poniżej załączony jest dokument opisujący wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020r. Egzaminu Ósmoklasisty w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w dniach 16-18 maj 2020r.

      Proszę o zapoznanie się rodziców i opiekunów z poniższym dokumentem a takżę o zapoznanie z jego treścią uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty.

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

     • Uwaga uczniowie i rodzice klasy VIII.

       

       

      Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klasy VIII.  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Poniżej podajemy harmonogram konsultacji.

       

      Harmonogram  konsultacji dla klasy VIII obowiązujący

      od dnia 25 maja 2020r.

       

      Dzień konsultacji Godzina konsultacji Przedmiot Nauczyciel prowadzący

      Pon. 12.00-14.00 J. polski Katarzyna Paliwoda

      Środa 12.00-14.00 J. angielski Edyta Pietrzykowska

      Piątek 11.30-13.30 Matematyka Leszek Młyński

       

      Uczniu, jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji w szkole przestrzegaj następujących zasad:

      • zapoznaj się z ich harmonogramem;
      • nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
      • jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia;
      • zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów;
      • w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;
      • przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce;
      • bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust;
      • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;
      • unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
     • Komunikat w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III

     • w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz zasad przeprowadzania naboru.

       

      1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
      2. Możemy utworzyć 6 grup. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 11 uczniów.
      3. Dowóz dzieci do szkoły i odwóz ze szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który będzie podany w dniu 22 maja 2020r. na stronie internetowej placówki.
      4. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      5. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór oświadczeń o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
      6. Wypełnione oświadczenia rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki zpokolbaskowo@wp.pl
      7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
      8. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją w jakich godzinach będzie dziecko pod opieką nauczyciela. O tym zostaniecie Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły najpóźniej   22 maja 2020r.do godz. 15 00.
      9. Po zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia oraz zaświadczenia z  zakładu pracy.
      10. Procedury obowiązujące w szkole oraz druki oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl
      11. Rekrutacja trwa od 18 maja do 21.05.2020 do godz.14.00.
      12. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie na odległość. Nauczyciele będą wysyłać uczniom zadania poprzez Librusa.
      13.  Odpowiedzialność za podjętą decyzję o wysłaniu dziecka do placówki jak i dowożeniu do niej ponosi rodzic/opiekun prawny.

       

      Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka udzielającego informacji o stanie zdrowia dziecka i pozostałych domowników

      Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

      Administratorem danych osobowych jest

      Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: 72-001 Kołbaskowo 57. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      Inspektor ochrony danych.

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Cele i podstawy przetwarzania.

      Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dziecka i pozostałych domowników są przetwarzane w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Podane informacje będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, czyli dla podjęcia przez Administratora realizacji niezbędnych działań w interesie publicznym, jakim jest ochrona pracowników Przedszkola, uczestników zajęć przedszkolnych i ich członków rodziny przed zakażeniem wirusem COVID – 19.

      Odbiorcy danych osobowych.

      Odbiorcami informacji w postaci danych o stanie zdrowia, będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa w tym w szczególności służby sanitarne i epidemiologiczne.

      Okres przechowywania danych.

      Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.   

      Sposób przetwarzania danych osobowych

      Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

      Prawa osób, których dane dotyczą.

      Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
      3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
      4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

      Informacja o wymogu podania danych.

      Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i sprawowania opieki w okresie trwania pandemii.

       

     • Otwarcie przedszkola od 25.05.2020 - w ograniczonym zakresie

     • Szanowni Państwo,

      Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
      Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne
      Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.
      Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

      Jesteśmy w stanie uruchomić 4 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

      Zgodnie z wytycznymi
      pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
      służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
      produkcyjnych realizujący zadania związane
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 18 maja 2020 r.

      Do pobrania w plikach poniżej.
      Należy te oświadczenia przesłać
      skanem lub zdjęciem na adres mailowy

      zpokolbaskowo@wp.pl

      Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się
      Procedurami zapewnienia dzieciom
      bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w okresie stanu epidemii.
       

      Dostępne w plikach poniżej

      Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji
      w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki,
      aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno
      dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

       

       

      Zarządzenie nr 8 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 18 maja  2020 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      zarządza się, co następuje:

       

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

      Załącznik nr 1:Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 2: „Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”.

      Załącznik nr 3: „Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 4 : „Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.”

      Załącznik nr 5: „Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

       

      § 2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     • Postępowanie rekrutacyjne do klas I i szkół ponadpostawowych

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na r.sz. 2020/2021


     • Pytania i odpowiedzi w zwiazku z komunikatem MEN

     • Q & A

      Przedszkola otwarte od 6 maja br.

       

      Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

      Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

      Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.

      To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

      Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. 

      Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

       

      Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

      Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

       

      Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

      Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

      Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

       

      Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

      Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

      Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

      Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

       

      Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

      Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

       

      Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

      Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

       

      Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

      Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

      Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

       

      Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

      Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

       

      Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

      Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

       

      Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

      Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

     • Uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli [informacje]

     • Szanowni Państwo,

      Informujemy, iż  w związku z decyzją premiera RP planujemy uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu działalności wyżej wymienionych placówek podjęta zostanie  po opublikowaniu rozporządzenia określającego reżim sanitarny, pozwalający na funkcjonowanie w sposób  bezpieczny dla Państwa dzieci oraz pracowników placówek.

      Osoby chcące skorzystać z opieki,  proszone są o  składanie oświadczenia woli  w placówce wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o nie wykonywaniu pracy zdalnej.Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem należy złożyć w terminie do 6 maja na adres e-mail placówki, do której uczęszcza dziecko.

     • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

     • Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

       

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
      o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

       

      Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

      Podstawa prawna

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • 16-18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

     • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

      „- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach’– powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

      Terminy egzaminów

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

     • Kontakt ze szkołą w czasie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

     • UWAGA

      Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie się odbywać na odległość.

      W związku powyższym od dnia 25 marca br. zmieniona jest organizacja pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Dyrektor szkoły jest dostępny pod numerem telefonu 91 311 76 78 w godz. 9.00 – 14.00.

      Można również kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną placówki sekretariat@zpokolbaskowo.pl (oraz jeszcze działający stary adres zpokolbaskowo@wp.pl  )   .

      Informujemy, że wszystkie dokumenty oraz pisma kierowane do placówki należy wydrukować w formacie PDF lub w ostateczności zeskanować i przesyłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej .

       

     • Terminy i formy konsultacji z nauczycielami

     • Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

        

      Lp.  Imię i nazwisko nauczyciela  Termin konsultacji  Forma komunikacji z uczniem/rodzicem  

      1.  Katarzyna Paliwoda  Środa godz. 13 00-14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      2.  Edyta Pietrzykowska  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      3.  Marta Owsianko  Wtorek 12 00 – 13 00  Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      4.  Dariusz Florczak  Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      5.   Leszek Młyński  Poniedziałek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      6.  Małgorzata Kawińska   Piątek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      7.  Katarzyna Skubisz   Wtorek 13 00- 14 00   Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      8.  Alicja Pawlicka-Zielińska    czwartek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      9.  Paweł Chybiński  Czwartek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      10.  Dorota Szargut Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      11.  Aneta Tyrka  Wtorek 14 00- 15 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      12.  Paweł Jarguz Środa 14 00 –15 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      13.  Tomasz Paszek  Piątek 14 00 – 15 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      14.  Patrycja Szponar  Czwartek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      15.  Julitta Jaworska- Szybiak Środa 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      16.   Elżbieta Knapik  Wtorek 13 00 – 14 00 Środa   10 00 -11 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      17.  Gabriela Gapińska  Poniedziałek 13 00 – 14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      18.  Magdalena Czerniawska  Czwartek 11 00-13 00 Office 365-Microsft Teams            e-dziennik  

      19.  Renata Rozwałka-Paizert Piątek 11 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                 e-dziennik  

      20.  Barbara Wiśniewska   Środa 11 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams               e-dziennik  

      21.  Rejmak Justyna  Czwartek 11 –12 00  Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      22.  Małgorzata Rybicka  Czwartek 13 00- 14 00 Office 365-Microsft Teams              e-dziennik  

      23.  Joanna Chrzanowska  Poniedziałek 13 00 –14 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      24.  Małgorzata Grodek  Piątek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      25.  Anna Rogalska  Wtorek 12 00 – 13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

      26.  Elżbieta Natkaniec  Poniedziałek 12 00 –13 00 Office 365-Microsft Teams                e-dziennik  

       

      Dyrektor Szkoły

      Olga Strugała

     • Sposoby i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta z Zespole Placówek Oswatowych w Kołbaskowie

     • Szanowni Państwo 


      Poniżej znajduje się dokument opisujący sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im.św Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w czasie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.


      Dyrektor Szkoły

      Olga Strugała

     • Klasa I - rekrutacja

     •  

      ZASADY REKRUTACJI

      do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r.

       I. Do klasy pierwszej  ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

       

      1. Zamieszkałe w obwodzie szkoły:
      1.  które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,
      2. dzieci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,
      3. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z rejonu szkoły są jeszcze wolne miejsca.

          2. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

       

       II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

       

      1. Dyrektor w Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

      a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

      b. na stronie internetowej.

      1. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl szkoły zał. nr 1
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź listem w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.
      3. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej na dany rok szkolny. 
      4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
      5. Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.
      6. Podstawowym kryterium naboru do poszczególnych klas jest liczba dzieci określonego przez  organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego e (maksymalnie 25 uczniów).
      7. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.
      8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej
       o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do szkoły poza rejonem.
      9. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice takiego dziecka składają podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadniają swoją prośbę.
      10. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów uczniów przyszłych klas pierwszych
       z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie organizowane są do 27 sierpnia bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na tablicach ogłoszeń w rejonie szkoły.
      11. O przydziale uczniów klas pierwszych do poszczególnych klas decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami przyszłych klas pierwszych. Decyzja dyrektora o przydziale do poszczególnej klasy jest ostateczna.
      12. Zatwierdzone listy uczniów klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są do publicznej wiadomości do 26 sierpnia bieżącego roku.
      13. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
     • Oddział przedszkolny - rekrutacja

     • ZASADY REKRUTACJI

      do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne)

      Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r.

       I. Do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   przyjmowane są dzieci:

       

      1.Zamieszkałe w obwodzie:

      1.  które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,
      2. dzieci spoza obwodu (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod warunkiem, że przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy,
      3. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z rejonu są jeszcze wolne miejsca.

          2. Zapisów dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

       

       II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

       

       1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

      a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

      b. na stronie internetowej.

      1. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w  Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do  oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl zał. nr 1
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   obowiązani są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź listem w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.
      3. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   na dany rok szkolny. 
      4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
      5. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego  nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka oraz do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.
      6. Podstawowym kryterium naboru do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   jest liczba dzieci określonego przez  organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego (maksymalnie 25 uczniów).
      7. Liczba oddziałów w przedszkolu określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.
      8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej
       o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   poza rejonem.
      9. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor. Rodzice takiego dziecka składają podanie do dyrektora , w którym uzasadniają swoją prośbę.
      10. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyszłych grup dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie organizowane są we wrześniu bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola znajdujących się w rejonie szkoły.
      11. Zatwierdzone listy dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są do publicznej wiadomości do końca czerwca bieżącego roku.
      12. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
     • Rekrutacja

     • 30 marca 2020 r. rusza nabór do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Nabór trwa do 21 kwietnia. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola. Wszystkie wzory oświadczenie niezbędne do rekrutacji, umieszczone są na stronie naboru.

      Szczegóły w załączonym informatorze.

       

      Wszelkie pytania związane z rekrutacją proszę kierować na adres email: wyrebska@kolbaskowo.pl"

    • Plany Lekcji
     • Plany Lekcji

     • Szanowni Państwo


      Poniżej znajdują się linki do planow lekcji poszcególnych klas.

      Proszę aby dziecko miało uruchomiony program Teams (Drużyny), było zalogowane o podanych godzinach na swoim koncie. Wcześniej proszę w ustawieniach progrmau sprawdzić działanie mikrofonu, głosników i ew. kamery. Zanim zalogują się Pańśtwo do programu Teams, należy w pierwszej kolejnosci zalogować sie na stronie office.com, ustawić potrzebne parametry (w tym własne hasło) a dopiero potem próbować logować się w aplikacji Teams.

      W programie, w przypadku gdy w zakładce kalendarz (na lewym brzegu okienka aplikacji),  będzie wpis dotyczący danego zajęcia, proszę w niego wejść o godzinie rozpoczęcia zajęć i wybrać opcję "Dołącz". Jeżęli wpisu w kalendarzu nie będzie, do dziecka w programie Teams zgłosi się nauczyciel, prosimy, aby dziecko odebrało w programie Teams (Drużyny) to połączenie.


      Ponizęj plany lekcji dla poszczególnych klas:


    • Pracujemy zdalnie
     • Pracujemy zdalnie

     • Szanowni Państwo

      poniżej plik z instrukcją opisującą tymczasowy model pracy z wykorzystaniem narzędzia Teams (drużyny) i portalu Office.com

       

    • Odezwa do rodziców
     • Odezwa do rodziców

     • Szanowni Państwo 

      Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

      1. Realizacja zadań Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Kołbaskowie  odbywa się z użyciem metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz  poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      1. Jesteśmy w trakcie przygotowania platformy internetowej Office 365 Microsoft Teams. Informacje o zasadach funkcjonowania otrzymają Państwo za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym . 

      Na platformie nauczyciele umieszczą materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas i wskażą uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz będą prowadzić zajęcia online wg ustalone planu zajęć. 

      1. Nauczyciele realizują  treści nauczania w poszczególnych  klasach  w oparciu o przedstawiony tygodniowy rozkład zajęć z możliwością jego doraźnej modyfikacji. 

      1. Nauczyciele prowadzący zajęcia określą sposób monitorowania i sprawdzania postępów uczniów,  sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  

      Podstawą oceniania będą: aktywność uczniów podczas wykonywania zadań, próby wykonywania zadań, stopień zaangażowania uczniów, realizacja zaleceń nauczyciela oraz poziom wiedzy i umiejętności. 

      1. Podstawę komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi e-dziennik. W momencie uruchomienia platformy będą to indywidualne służbowe skrzynki mailowe. 

      1. Kształcenie na odległość powinno się odbywać w sposób zapewniający higienę pracy dziecka oraz gwarantować dzieciom bezpieczeństwo pracy w sieci, jak również uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 

      1. Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika oraz poprzez platformę Office 365 Microsoft Teams 

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 

      Olga Strugała