• 24.12.2021 - dniem wolnym

     • Uwaga!

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że dzień 24 grudnia 2021r. jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników Zespołu Placówek Oświatowych.

      Placówka w tym dniu jest nieczynna zgodnie z organizacja pracy na rok szkolny 2021/2022.

    • Mikołajki w Przedszkolu
     • Mikołajki w Przedszkolu

     • 6 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie odbyła się wyjątkowa uroczystość, wyczekiwana przez cały rok - Mikołajki. Mikołaj z dzwonkiem w dłoni i workiem z prezentami pojawił się pod oknami przedszkola w pięknej zimowej scenerii. Obraz, który dzieci ujrzały wywołał ogromny entuzjazm, gość po chwili pojawił się w drzwiach wejściowych przedszkola. Wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę "Mikołaj z czerwonym noskiem", a gość mógł odpocząć po długiej, żmudnej drodze na na specjalnie dla niego przygotowanym tronie. 

      " (..) Dziękujemy za wyjątkowe spotkanie, za wspólne z nami czasu spędzanie. Sprawiłeś nam bardzo dużo radości, raz w roku wypatrujemy tak honorowych gości..."

      W uroczystość została zaangażowana grupa osób, które bardzo czynnie włączyły się w aktywny przebieg:

      * Dziękujemy Panu Łukaszowi bez którego ta uroczystość nie miałaby miejsca

      * Dziękujemy przedstawicielom Rady Rodziców z poszczególnych grup przedszkolnych

      * Dziękujemy całemu personelowi Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie za przygotowanie pięknej zimowej scenerii i oprawy muzycznej, koordynatorem wszystkich działań była Pani Patrycja Ingielewicz 

      Zdaniem dzieci przedszkole odwiedził "prawdziwy Mikołaj" - wrażenia jakie wywołała uroczystość na długo zapadną w sercach dzieci i nie tylko.

     • Gramy w zielone

     • Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło do projektu ekologicznego "Gramy w Zielone".

      Cele projektu:

      - dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;

      - budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;

      - tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania

      obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

      - przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach

      i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.

      - poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,

      - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko

      - uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do

      selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok

      - rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków

      - rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności,

      - zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt,

      - kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

      - rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

      Dzieci z grupy "Zajączki" zrealizowały do tej pory poniższe zadania:

       

      1. Ekologiczne prace plastyczne – z wykorzystaniem darów przyrody (liście, kasztany,

      żołędzie, kwiaty, trawa, jarzębina, pestki owoców itp.) jak również materiałów, które

      nam zalegają, jak resztki firan, materiałów, gazety, szary papier, rolki po papierze

      toaletowym itp.

       

      2. Założenie ogródka – w przedszkolnym ogrodzie lub na parapecie w sali.

       

      3. Eko-stwory – wykonanie grupowej lub indywidualnych prac przestrzennych

      z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz takich, które można poddać

      recyklingowi.

       

      4. Kąciki przyrodnicze aktualizowane zgodnie z porą roku.

    • COVID-19
     • Zdalne nauczanie kl.IIIb i grupa IV przedszkolna

     •  UWAGA RODZICE!

      Zajęcia zawieszone do 18 listopada 2021roku

       

      Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604), za zgodą organu prowadzącego oraz opinia Sanepidu zawieszone zostają zajęcia stacjonarne na czas oznaczony tj. od dnia 08 listopada 2021r. do dnia 18 listopada  2021r. w klasie III B Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz w grupie IV Przedszkola Publicznego  ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną panującą w szkole i przedszkolu powodującą zagrożenie zdrowia i życia uczniów i dzieci. 

      Jednocześnie informuję, że w czasie czasowego zawieszenia zajęć, będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (Dz.U. poz. 493. Z późn. zmianami).

       

       

     • Konsultacje 17.11

     • Szanowni Panstwo

      W dniu 17 listopada odbędą się konsultacje Szkole Podstawowej im.św.Huberta w Kołbaskowie. Zapraszamy w godzinach od 17 do 19.

    • Przedszkole - informacje o płatnościach
     • Przedszkole - informacje o płatnościach

     • Szanowni Rodzice

      OPŁAT DOKONUJEMY DO 12-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

      Wpłaty za żywienie dokonujemy tylko przelewem

      • na rachunek bankowy nr 46 1240 3927 1111 0010 7139 4128
      • tytułem: żywienie za miesiąc (bieżący), za (imię i nazwisko dziecka)
      • odbiorca przelewu: Zespół Placówek Oświatowych , Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo
      • kwota: Kwota co każdy miesiąc jest inna. Proszę o nie zaokrąglanie kwot. Musi być dokładnie co do grosza!

      Wpłaty za pobyt (stała) dokonujemy tylko przelewem

      • na rachunek bankowy nr 13 1240 3927 1111 0010 7139 4043
      • tytułem: stała za miesiąc (bieżący), za (imię i nazwisko dziecka)
      • odbiorca przelewu: Zespół Placówek Oświatowych , Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo
      • kwota: Kwota co każdy miesiąc jest inna. Proszę o nie zaokrąglanie kwot. Musi być dokładnie co do grosza!

      W przypadku braku wpłaty w terminie późniejszym naliczone będą odsetki ustawowe od 12-go do dnia wpływu na konto. Nieobecność dziecka w przedszkolu można zgłosić do godziny 7.15 e mailowo zpokolbaskowo@wp.pl lub telefonicznie 913119505 lub osobiście.

      Zgłoszone nieobecności dziecka do godziny 7.15 podlegają odliczeniu.

    • Organizacja transportu w dniu 14.X.2021- Dniu Edukacji Narodowej
     • Organizacja transportu w dniu 14.X.2021- Dniu Edukacji Narodowej

     • 14 października  2021r. Dzień Edukacji Narodowej

      Przyjazdy w tym dniu wg. wcześniejszego planu

      Godz. 8:00 - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, po apelu spotkanie z wychowawcą w klasach.

      Odjazdy:

      9:15 z  Kołbaskowa w kierunku: Moczył, Kamieńca, Pargowa, Rosówka

      9:42 z Kołbaskowa w kierunku Siadła Górnego, Siadła Dolnego, Kurowa i Ustowa

      9:30 z Kołbaskowa w kierunku Smolęcina Karwowa i Barnisławia

    • Szczepienia przeciw COVID19
     • Szczepienia przeciw COVID19

     • "Szanowni Państwo, w związku z włączeniem grupy nastolatków (od 12. roku życia) do programu szczepień, informujemy, że - w przypadku odpowiedniej liczby chętnych osób - szczepienia dla naszych uczniów (a także ich rodziców i innych członków rodzin) będą mogły odbywać się na terenie naszej szkoły.
      Harmonogram szczepień przedstawia się następującego:
      II tydzień września(6.09-12.09 - tydzień przygotowania do szczepienia - zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci, można wysłać skan zgody na adres mailowy szkoły zpokolbaskowo@wp.pl
      III tydzień września(13.09-19.09) - tydzień szczepień - podczas akcji będą mogli być zaszczepieni również rodzice uczniów.
      Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.
      Bardzo proszę o złożenie deklaracji, która jest załączona do niniejszej informacji

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami klas w dn. 01.09.2021 r. (środa)

       

      Klasa Nauczyciel Miejsce(sala) rozpoczęcia roku szkolnego

      1A  Anna Rogalska Sala gimnastyczna 

      1B Małgorzata Grodek s.10 

      2A Julitta Jaworska-Szybiak s.46 

      2B Małgorzata Rybicka świetlica 

      3A Elżbieta Szewczyk s.11 

      3B Elżbieta Natkaniec świetlica 

      4A Paweł Jarguz s.23 

      4B Marta Owsianko s.30 A 

      5A Małgorzata Kawińska s.41

      5B Patrycja Szponar S.30

      6A Edyta Pietrzykowska s.44

      7A Aneta Tyrka s.39

      7B Tomasz Paszek s.45

      8A Magdalena Sterczak s.23

      8B Katarzyna Paliwoda s. 43

       

      Uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem ze szkoły

       

      Uwaga!

      W dniu rozpoczęcia roku szkolnego z uczniem z klasy I do szkoły wchodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

      Rodzice uczniów z klas II-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

     • Szczepienia przeciw COVID-19 w szkole

     • Ministerstwo Zdrowia
      ul. Miodowa 15
      00-952 Warszawa
      Telefon: (22) 63 49 460
      e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
      www.gov.pl/zdrowie

      Warszawa, 17 sierpnia 2021


      ZPŚ.641.153.2021.JK


      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
      wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
      wieku od 12 do 15 roku życia


      Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!


      Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

      Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno
      niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-farmaceutycznych. 

      Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

      Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty: 

      - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech

      - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

      Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.

      Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16 roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12
      do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze,
      nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie
      od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania
      szczepionki.

      Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały
      czas ściśle monitorowane. W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy,
      zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: Szczepienie PZH oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: Europejski portal informacji o szczepieniach
       

       

      Z poważaniem
      z upoważnienia Ministra Zdrowia
      Anna Goławska
      Podsekretarz Stanu
      /dokument podpisany elektronicznie/

     • Odjazdy uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     • Począwszy od 2-go września odjazdy uczniów, od poniedziałku do piątku, będą się odbywały wg poniższego harmonogramu

       

      Kierunek

      Barnisław, Smolęcin, Karwowo 14.15 (autokar szkolny)

      Ustowo, Kurów, Siadło dolne, Siadło Górne 12.32 (linia 70 brak opiekuna) 14.56 (linia 70) 

      Moczyły, Pargowo 14.25 (linia 70)

      Rosówek Kamieniec 11.56 (linia 81 brak opiekuna) 14.25 (linia 70)

      Pozostałe 13.55 Linia 83 

       

      Uczniowie są doprowadzani na przystanek, przez pracownika szkoły.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 1-go września o godzinie 8.00

       

      Po uroczystym rozpoczęciu, dzieci klas 1 (wraz z rodzicami) udadzą się do swoich sal lekcyjnych. Pozostali uczniowie, bez udziału rodziców udadzą się ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych.

       

      PRZYJAZ DZIECI DO SZKOŁY 1 WRZEŚNIA 2021R. ZDiTM nr 70  i nr 81 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      Moczyły – 6:38 (70)

      Kamieniec – 6:42 (70); 7:33 (nr 81)

      Pargowo – 6:48 (70)

      Rosówek – 6:59 (70); 7:39 (81)

      Ustowo – 7:30 (70)

      Kurów – 7:34 (70)

      Siadło Dolne – 7:37 (70)

      Siadło Górne – 7:40 (70)

      Barnisław – 7:25 (autokar szkolny)

      Smolęcin – 7:30 (autokar szkolny)

      Karwowo – 7:35 (autokar szkolny)

       

      ODJAZDY DZIECI ZE SZKOŁY 1 WRZEŚNIA 2021R.

       9:00 w kierunku Barnisławia, Smolęcina, Karwowa (autokar szkolny)

       9:15 w kierunku Moczył, Kamieńca, Pargowa, Rosówka (nr 70)

       9:42 w kierunku Siadła Dolnego, Siadła Górnego, Kurowa, Ustowa (nr 70)

       

     • Przedszkole - Lista dzieci przyjętych (oraz nieprzyjętych)

     • Oddział Przedszkolny Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

       

      Lista dzieci przyjętych

      L.p. Nazwisko i imiona

      Galara Małgorzata Ewa

      Gorczyński Krzysztof

      PLUCIŃSKA IDA

      Różak Kamil Jakub

      SZYMAŃSKA OLIMPIA ADA

       

      Lista dzieci nieprzyjętych 

      L.p. Nazwisko i imiona

      Czylkowski Jan

      Gumowski Ignacy

      Gumowski Leon

      Janowiak Igor Antoni

      Kaźmierczak Laura

      Kozlowski Olaf Romeo

      7. Kozłowski Marcel

      Kwiatek Anastazja

      Pawłasek Olgierd Eryk

      10 Topór-Kisielnicka Maja Agata

      11 Zarzycki Michał Witold

       

       

     • Uwaga - spotkanie dla rodziców nowych uczniów

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami nowo przyjętych dzieci do Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 17 00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (wejście od strony boisk Orlik.

      Po spotkaniu ogólnym z Dyrektorem odbędzie się spotkanie z wychowawcami poszczególnych grup.

       

       

     • Spotkanie grupy przedszkolnej

     • RODZICE DZIECI GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 5-CIO GODZINNEJ

      Informujemy, że dnia 17 czerwca 2021roku o godz. 17:00 odbędzie się zebrania rodziców z wychowawcą grupy Panią Aleksandrą Twardowską w holu przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

      Zapraszamy